Trwa komunikacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

z siedzibą w Warszawie, ul. Goplańska 42

 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności jest dokumentem zawierającym ogólne informacje dotyczące przetwarzania przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (dalej: Teatr lub Administrator), reprezentowanym jednoosobowo przez Dyrektora Teatru, danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Teatr, w tym świadczonych za pośrednictwem stron internetowych i narzędzi online, kontaktujących się lub współpracujących z Teatrem niezależnie od formy współpracy, w związku z prowadzoną przez Teatr   działalnością statutową. 

Teatr szanuje prywatność osób korzystających z jego usług, kontaktujących się lub podejmujących z nim współpracę, w związku z tym zostaje udostępniony niniejszy dokument polityki prywatności, aby każda z tych osób mogła zapoznać się z informacją w jakim zakresie jej dane osobowe są przetwarzane, w tym mogła samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o ich przetwarzaniu.

Polityka prywatności opisuje ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie Teatr zbiera dane osobowe osób,do jakich celów wykorzystuje te dane, komu je udostępnia oraz jak chroni. Polityka prywatności określa również jakie prawa przysługują osobom, których te dane osobowe dotyczą.

Dokument ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są przyjęte i obowiązujące w Teatrze dokumenty systemowe określające szczegółowo zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, poszczególne regulaminy, instrukcje lub klauzule informacyjne, które osoby otrzymują lub akceptują w momencie zbierania od nich danych za pośrednictwem np. zakupu biletu przez stronę internetową Teatru, subskrypcji newsletter’a, formularzy kontaktowych, zawierania umów cywilno-prawnych lub kierowania do Teatru korespondencji.   

W ramach działalności Teatru, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i świadomie, zachowując przejrzystość w obszarze wykorzystywania danych zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz z zapewnieniem kontroli nad poszczególnymi czynnościami ich przetwarzania poprzez zapewnienie osobom kontroli odnośnie danych osobowych, które ich dotyczą.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Teatr danych osobowych:

 • Kontrahentów / wykonawców w zakresie osób umocowanych do zawarcia umowy lub
  do kontaktów,
 • Osób kontaktujących się z Teatre (telefonicznie mailowo, przez formularz kontaktowy lub w trybie dostępu do informacji publicznej) oraz osób, z którymi kontaktuje się Teatr (telefonicznie oraz mailowo),
 • Klientów, którzy zakupili lub zarezerwowali bilety na wydarzenia organizowane przez Teatr,
 • Osoby korzystające z usługi newslettera,
 • Oferentów biorących udział w ogłaszanych zamówieniach publicznych.

 

Teatr realizując obowiązek wynikający z art. 13 lub 14 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że w przypadku wskazanych powyżej kategorii osób:

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Goplańska 42 reprezentowany jednoosobowo przez Dyrektora Teatru. Kontakt z Administratorem, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz realizacji praw osób których dane dotyczą, jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mteatr.pl

Z Administratorem istnieje również możliwość kontaktu w sposób tradycyjny listownie na adres siedziby Teatru wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie.

Administrator wyznaczył również Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl

 1. Prawa osób których dane dotyczą

Każda z kategorii osób wskazanych powyżej, której dane dotyczą może skorzystać wobec Teatru
z odpowiednio przysługujących jej praw:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 2. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO), chyba że Teatr wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa
  (00-193).

W celu realizacji praw należy skontaktować się z Teatrem na adres wskazany powyżej do kontaktu.
W celu cofnięcia zgody osoba, której dane dotyczą może wysłać maila na adres biuro@mteatr.pl

Poniżej przedstawiamy informację o celach, podstawach przetwarzania danych osobowych, okresie przetwarzania oraz obowiązku ich pozyskiwania dla poszczególnych kategorii osób wskazanych powyżej.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych poszczególnych kategorii osób wskazanych powyżej.

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów/ wykonawców lub osób umocowanych do zawarcia umowy cywilno-prawnej lub do kontaktu.

 1. Cele i podstawa przetwarzania

Dane osobowe tej kategorii osób Teatr przetwarza, ponieważ osoby te zostały umocowane do zawarcia umowy lub są osobami kontaktowymi dla Teatru u jego kontrahentów/ wykonawców lub potencjalnych kontrahentów/wykonawców. W związku z tym dane tych osób będą przetwarzane w celach:

 1. zawarcia umowy lub kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między Teatrem a kontrahentem/wykonawcą, którego reprezentuje osoba lub została wyznaczona do kontaktu lub realizacji umowy, przedstawiania ofert, odpowiadania na pytania,
 2. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem,
  w którym pracuje osoba lub którego reprezentuje, czyli kontrahenta Teatru – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy,
 3. archiwalnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora (Teatru) polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami/wykonawcami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) lub potencjalnymi kontrahentami/wykonawcami. W przypadku celu archiwalnego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 1. Źródło danych

Teatr otrzymał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od jej pracodawcy/ podmiotu, którego reprezentuje lub w którego imieniu działa. Teatr przetwarza następujące dane osób: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami u kontrahenta osoba się zajmuje.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby Teatr mógł realizować swoje świadczenia na rzecz kontrahentów/ potencjalnych kontrahentów.

 1. Okres przechowywania danych

Teatr przetwarza dane osobowe przez okres wykonywania umowy z kontrahentem, w imieniu którego działa osoba oraz przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń. W celach archiwalnych dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Teatrem
(telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy lub w trybie dostępu do informacji publicznej)
oraz osób, z którymi kontaktuje się Teatr (telefonicznie lub mailowo)

 1. Cele i podstawa przetwarzania

Teatr będzie przetwarzać dane osobowe osób, aby:

a) przekazać odpowiedzi na ich pytania, w tym kontaktować się z nimi w tym celu,

b) realizować obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

c) nawiązać z tymi osobami lub z ich pracodawcami/podmiotami, które reprezentują współpracę,

d) realizować obowiązki archiwizacyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora (Teatru) polegający na możliwości przekazywania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązaniu i utrzymaniu relacji w ramach tej działalności. W przypadku realizacji obowiązku udzielenia informacji publicznej lub celu archiwalnego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 1. Źródło danych

Teatr otrzymał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub pozyskał je z dostępnych publicznie źródeł. Teatr przetwarza następujące dane osób imię i nazwisko, wskazany numer telefonu i adres email, stanowisko.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby Teatr mógł kontaktować się z osobami lub nawiązać z nimi współpracę. W przypadku realizacji prawa dostępu do informacji publicznej podanie danych kontaktowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Okres przechowywania

Teatr będzie przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji z osobą (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie Teatr może się kontaktować z osobą, aby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania jej danych lub usunie jej dane. W celach archiwalnych dane osobowe będą przechowywane przez Teatr nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów (widzów) Teatru

 1. Cele i podstawa przetwarzania

Teatr będzie przetwarzać dane osobowe osób w celach:

 1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży biletów lub produktów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami sprzedaży udostępnianymi klientom przed ich zakupem,
 2. rezerwacji biletów,
 3. kontaktu w związku z odwołaniem albo zmianą terminu wydarzenia,
 4. wykonywania praw konsumentów, w tym obsługi procesu reklamacji,
 5. marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej,
 6. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zakupem biletów,
 7. rozliczenia należności podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora (Teatru) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej produktów i usług własnych; art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. realizacji obowiązków prawnych jakie ciążą na administratorze
w związku z prowadzoną sprzedażą biletów, wynikających z przepisów prawa podatkowego lub konsumenckiego,  

 1. Źródło danych

Teatr otrzymał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Teatr przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w regulaminie sprzedaży biletów.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i skutecznego zakupu biletu lub produktu. Niepodanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail spowoduje brak możliwości ewentualnego poinformowania klienta o odwołaniu albo przełożeniu terminu wydarzenia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa podatkowego i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano nabycia biletu lub produktu. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową sprzedaży biletu lub produktu do czasu jej wykonania nie dłużej niż do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia. Dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych będą przechowywane przez Teatr nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usługi newsletter

 1. Cele i podstawa przetwarzania

Teatr będzie przetwarzać dane osobowe osób, aby wysyłać im newsletter, na który osoba zapisała się na stronie www.mteatr.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora (Teatru) polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, kinowych, premier, spektakli, koncertów, informacji handlowych, osobom, które wyraziły zainteresowanie na otrzymywanie takich informacji poprzez zapisanie się na tego rodzaju usługę i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

 1. Źródło danych

Teatr otrzymał dane osobowe bezpośrednio od osoby. Teatr przetwarza w tym celu adres email.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby Teatr mógł realizować usługę na rzecz jej nabywcy.

 1. Okres przechowywania

Teatr będzie przetwarzać dane osobowe do momentu odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oferentów biorących udział w ogłaszanych przetargach na zamówienia publiczne realizowane przez Teatr

 1. Cele i podstawa przetwarzania

Teatr przetwarza dane osobowe osób reprezentujących oferentów lub wskazanych przez nich do realizacji zamówień w celach:

 1. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień realizowanych w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,
 3. ustalenia grona oferentów, udziału w postępowaniu odwoławczym, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia,
 4. archiwalnych.

Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja obowiązku administratora wynikającego z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Źródło danych

Teatr otrzymał dane osobowe bezpośrednio od oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne, a w przypadku, gdy podmiotami ubiegającymi się o zamówienie są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dane osób fizycznych zostały przekazane przez te właśnie podmioty.  Teatr przetwarza w tym celu następujące kategorie danych: identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe, o kompetencjach i doświadczeniu, wymagane przepisami prawa.  

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów określających zasady prowadzenia zamówień publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonym regulaminem udzielania zamówień przez Teatr; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

 1. Okres przechowywania

Dane osobowe oferentów (wykonawców) są przechowywane przez okres wskazany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

   IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Teatr podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa realizowana jest na każdym etapie wykonywania działalności Teatru. Procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Teatr przestrzega następujących zasad:

 1. poufności – tj. ochrony danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. integralności – tj. ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – tj. zapewnienia dostępu upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Teatru mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy.

V. Odbiorcy danych i udostępnianie danych innym podmiotom

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Teatru, pracownicy jednostki nadzorującej działalność Teatru, pracownicy organów lub podmiotów administracji publicznej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Teatru w związku z realizacją usług własnych,
w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi doradcze, audytorskie, kontrolne.

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Teatru mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być także udostępnione organom administracji publicznej na mocy bezwzględnie obowiązujących norm prawnych (np. sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe).

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe osób których dane dotyczą, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Teatru albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom polityki prywatności Teatru.

Na stronie internetowej Teatru mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej.

 1. Przekazywanie danych do państw spoza EOG

Teatr nie przekazuje danych osobowych w związku z czynnościami przetwarzania danych wykonywanymi
w ramach prowadzonej działalności do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet, o ile jest on dostępny, poza tym obszarem.

 VII. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ewentualne profilowanie danych osobowych przez Teatr polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o klientach pod kątem dopasowania przesyłanej informacji handlowej.

VIII.  Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

Teatr szanuje prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.mteatr.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem oraz statystycznych. Nie zbieramy danych w innych celach niż wymienione w zdaniu poprzednim. Dla celów statystycznych wykorzystywane są pliki cookies, które za pomocą narzędzia Google Analytics lub Facebook dostarczają nam informacji statystycznej na temat zainteresowań naszych klientów oferowanymi przez Teatr wydarzeniami kulturalnymi. W związku z korzystaniem z narzędzia dane mogą być przekazywane firmie Google i Facebook.

Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Do informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW zaliczamy w szczególności: 

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są usuwane z urządzenia użytkownika w sposób automatyczny. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Podczas odwiedzin naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Pliki „cookies” zbierają informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika).

Dane które zbieramy do celów administrowania i statystycznych nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Teatru. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu oraz dla potrzeb statystycznych, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Teatru. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Każdy użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookies stosując odpowiednie ustawienia w stosowanej przeglądarce, za pomocą której aktualnie przegląda stronę.  

W przypadku zmiany powyższego podejścia wprowadzimy odpowiednie modyfikacje w tym zakresie i poinformujemy użytkowników stosownym komunikatem w serwisie.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, której każdorazowa nowelizacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Teatru.