Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ORAZ PRODUKTÓW
MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY
DOKONYWANYCH POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.MTEATR.PL

 

DEFINICJE
§ 1

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów oraz towarów poprzez stronę internetową www.mteatr.pl.

Organizator - Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 28/05, posiadający numer NIP 5252333270, zwany w Regulaminie Organizatorem lub zamiennie „Teatrem / Kinem Praha”.

Witryna - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.mteatr.pl i jej podstrony, której administratorem jest „Organizator”.

Wydarzenie - spektakle teatralne, seanse i pokazy filmowe, koncerty oraz inne formy artystyczne i kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Organizatora w salach teatralnych i kinowych, foyer usytuowanych w Warszawie, w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 26, na które prowadzona jest sprzedaż biletów.

Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu lub zakupu Produktu.

Bilet - oznacza dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny.

Bilet domowy - oznacza zakupiony Bilet, dostarczony w postaci załączonego do wiadomości e-mail pliku (format PDF) wysłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Produkt - oznacza towar dostępny w ofercie Teatru, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny.

Strona płatności – Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 | 61-808 Poznań.

Kurier – firma/firmy kurierskie, świadcząca/e usługi na rzecz Organizatora.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletu oraz zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu lub zakupem Produktu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletu lub zakupu Produktu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Bilety lub Produkty, niezbędne jest:
  a) e-mail – aktywne konto poczty elektronicznej,
  b)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

BILET - ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§ 3

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony płatności - zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet on-line", będącej podstroną Witryny (butik.mteatr.pl). Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a) wybór biletów,
  b) wybór grupy wydarzenia (kino lub teatr),
  c) wybór wydarzenia (pozycje w repertuarze),
  d) wybór terminu wydarzenia,
  e) wybór miejsc wraz z określoną liczbą biletów,
  f) wybór rodzaju biletów (normalny lub ulgowy),
  g) podanie danych osobowych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail (uwaga: sprawdzić czy podany adres e - mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji    będzie niemożliwe), dane adresowe, numer telefonu komórkowego,
  h) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  i) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę".
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na wydarzenia z bieżącego repertuaru, których sprzedaż Organizator umożliwi za pośrednictwem Witryny.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany spektakl lub seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Organizatora. Jeżeli Organizator nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 120 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu lub seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 6. Użytkownik ma prawo do jednorazowego zamówienia nie więcej niż 10 Biletów.
 7. W przypadku zamówienia Biletów on-line obowiązują ceny biletów normalnych i ulgowych. Przy sprzedaży on-line nie uwzględnia się ulg i rabatów.
 8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości
  e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  a) dane spektaklu, seansu filmowego na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety (tytuł, data, sala, miejsce),
  b) dane zamówionego Biletu lub Biletów (cena),
  c) numer zamówienia,
  d) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie automatycznie anulowane,
  e) link do płatności on-line (Strona płatności).

 PRODUKT - ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§  4

 1. Zakup Produktów następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny, zamówienia na Produkt oraz dokonanie za pośrednictwem Strony płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie Strony płatności.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet on-line” będącej podstroną Witryny butik.mteatr.pl. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a) wybór: kup produkty,
  b)wybór produktów do koszyka,
  c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu komórkowego),
  d) określenie sposobu dostawy (odbiór w Kasie, przesyłka kurierska),
  e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  f) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”.
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia pierwszego Produktu. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo zamówić Produkty z oferty Organizatora, których sprzedaż Organizator umożliwi za pośrednictwem Witryny.
 5. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Witryny.
 6. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie od otrzymania zamówienia przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  a) numer zamówienia,
  b) dane zamówionego Produktu (nazwa i cena),
  c) informację o cenie dostawy Produktów w przypadku dostawy Kurierem,
  d) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie automatycznie anulowane,
  e) link do płatności on-line (Strona płatności).
 7. Zamówienia niestandardowe i na przesyłki zagraniczne można składać wyłącznie drogą mailową na adres: butik@mteatr.pl.

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
§ 5

 1. Płatność za Bilet lub Produkt zamówiony za pośrednictwem Witryny, możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety lub Produkty wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie płatności zgodnie z regulaminem Strony płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów lub Produktów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety lub Produkty.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od momentu złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na konto Organizatora. Każdorazowe takie rozwiązanie musi być konsultowane z Działem Marketingu i Komunikacji. W innym przypadku środki będą zwracane na konto Użytkownika.

BILETY - DOSTAWA I REALIAZACJA
§ 6

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „bilet domowy" po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie wiadomości e-mail - około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest:
  a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 3. Wydrukowany Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik na podstawie Biletu nie ma prawa do udziału w innym wydarzeniu niż w tym, którego dotyczy Bilet.
 4. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie okazać Biletu w sposób wskazany w ust.3 niniejszego paragrafu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Organizatora, na poniższych zasadach:
  a) bilet można odebrać wyłącznie w kasie Organizatora,
  b) odbiór Biletu w kasie Organizatora możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, którego Bilet dotyczy,
  c) użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Teatru/Kina Praha zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Organizatora.
 5. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „odbiór w kasie” po dokonaniu płatności można zgłosić się do kasy Organizatora. Opłacony bilet można odbierać w kasie Organizatora do dnia spektaklu, którego dotyczy bilet. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór biletów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.
 6. Celem odbioru Biletu w kasie Organizatora, Użytkownik powinien podać następujące dane:
  a) numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
  b) adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.
 8. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Organizatora z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
  a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika,
  b) w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Organizatora.
 9. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od Organizatora zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę w trakcie trwania wydarzenia, powinien okazać pracownikowi Organizatora Bilet pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części wydarzenia.

PRODUKTY – DOSTAWA I REALIZACJA
§ 7

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „odbiór w kasie" po dokonaniu płatności można zgłosić się do Kasy w celu odebrania opłaconych Produktów.
 2. Celem odbioru Produktów w Kasie, Użytkownik powinien podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b)e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu,
  c) numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „przesyłka kurierska" realizacja zamówienia na produkt nastąpi maksymalnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Produkty zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany w zamówieniu. Koszt przesyłki wynosi 25,00 zł brutto. Przesyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych, należy kontaktować pod adresem e – mail: butik@mteatr.pl.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

 BILET - ZASADY ZWROTU
§ 8

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287).
 2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany lub odebrany w kasie Organizatora nie podlega wymianie lub zwrotowi. Prawo do zwrotu nie przysługuje także w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, którego dotyczy Bilet.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.
 5. W przypadku odwołania wydarzenia, Użytkownik pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu nie później niż w terminie 30 dni od daty odwołanego wydarzenia, w kasie Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej w trybie określonym w ust. 6 poniżej.
 6. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik wysyła wiadomości e-mail na adres wskazany w § 11 pkt. 1 Regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”,
  b) zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu, który dostępny będzie w wiadomości, o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu w formacie PDF o nazwie „Formularz zwrotu biletów”,
  c) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
 7. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Organizatora, Użytkownik jest zobowiązany okazać Bilet i paragon lub potwierdzenie dokonania płatności za Bilet podlegający zwrotowi. Bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Organizatora, Organizator dokona zwrotu zapłaconej ceny w takiej formie w jakiej była dokonana zapłata. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu, Użytkownik otrzyma w kasie Organizatora informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
 8. W przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej, Organizator w terminie 7 dni
  od otrzymania zgłoszenia:
  a) zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo
  b) poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

PRODUKT – ZASADY ZWROTU
§9

 1. Każdy Użytkownik może zrezygnować z zamówienia na Produkty, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki: kontaktując się z Działem Marketingu i Komunikacji na adres mailowy: butik@mteatr.pl.
 2. Użytkownik będący - konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta dokonujący zakupów w Witrynie może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Witrynie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). Odstąpienie od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, w którym przedmiotem zakupu są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (stosownie do art. 38 pkt. 9 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz.287 ze zm.).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i przesłanie na adres Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej i przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: butik@mtear, w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (decyduje data nadania odstąpienia). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia wysłanego wraz z Produktem ewentualnie wydrukować wzór stanowiący załącznik nr 2 do Umowy lub znajdujący się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ.
 4. W takim przypadku, Użytkownik będący konsumentem zobowiązany jest do zwrotu do Organizatora Produktów w stanie niezmienionym. W tym przypadku Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech lub sprawdzenia funkcjonowania.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Organizatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, dokonuje zwrotu Produktu w następujący sposób:
  a) w Kasie Organizatora – albo
  b) po odebraniu Produktu dostarczonego przez Kuriera - Produkty, co do których Użytkownik odstąpił od umowy, należy odesłać do Organizatora.
 8. Organizator nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Organizator dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
  b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Kuriera,
  c) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w kasie Organizatora i było uprzednio opłacone z góry.
 10. Organizator dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Użytkownika, z którego wpłynęły środki na rachunek bankowy Organizatora.

REKLAMACJA – PROCEDURA
§ 10

 1. Teatr jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Teatr odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi.
 2. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Teatru: butik@mteatr.pl lub pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „reklamacja”.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien zwrócić reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem zawierającym imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji, którego wzór znajduje się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ lub w kasie Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia do Organizatora reklamowanego Produktu wraz z opisem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Organizator niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Organizator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.
 9. Użytkownik nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za nabycie danego Produktu.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie mteatr.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Teatru/Kina Praha. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Teatr/Kino Praha Newslettera. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą Newslettera znajduje się na stronie BIP Mazowieckiego Teatr Muzycznego im. Jana Kiepury oraz poniżej w § 12 Regulaminu poniżej.

 NEWSLETTER – INFORAMCJA HANDLOWA
§ 11

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie www.mteatr.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Teatru/Kina Praha.  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Teatr/Kino Praha Newslettera. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą Newslettera znajduje się na stronie BIP Mazowieckiego Teatr Muzycznego im. Jana Kiepury oraz poniżej w § 12 Regulaminu poniżej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
§
12

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO podanych przez Użytkowników w związku z zakupem Biletów lub Produktów jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02 – 954), przy ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 28/05. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zakupu Biletu lub Produktu lub rezerwacji Biletu. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania i zawarcia umowy, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) kontaktu w związku z odwołaniem albo przełożeniem spektaklu. – Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na poinformowaniu osoby, która kupiła bilet o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu tj. art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO,
  c) rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży Biletów lub Produktów. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  d) związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług
  lub Witryny, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Użytkowników, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,
  e) podejmowanych działań marketingowych w zakresie promocji usług własnych, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym
  się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,
  f) realizacji praw z tytułu reklamacji lub realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. c) RODO,
  g) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora mteatr.pl, polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie lub dochodzenie lub obronę przed roszczeniami tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  h) Administrator informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców;
  i) dostawca systemu płatności Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A.,
  j)pozostałych świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, hostingowe, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe, pocztowe lub kurierskie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano nabycia Biletu lub Produktu. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową sprzedaży do czasu jej wykonania nie dłużej niż do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują żądania realizacji następujących praw: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje,
  w których można z nich skorzystać, są określone przepisami RODO. Możliwość skorzystania z niektórych
  z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 6. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne
  do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług
  lub zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail spowoduje brak możliwości ewentualnego poinformowania Użytkownika o odwołaniu albo przełożeniu terminu spektaklu. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych.
 8. Administrator nie będzie przekazywać danych poza Europejski obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 9. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIES
§ 13

 1. Pliki cookies zwane także ciasteczkami to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer, albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Strona internetowa mteatr.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych i administrowania stroną.
 3. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: butik.mteatr.pl/polityka-prywatnosci/html

 INFORMACJE DLA WIDZÓW 
§14

 1. Kontrola biletu dokonywana jest jednorazowo, co oznacza brak możliwości ponownego użycia tego samego biletu.
 2. Bilet przerabiany lub zniszczony w sposób uniemożliwiający weryfikację jego ważności jest nieważny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu potwierdzającego wiek, uprawniającego
  do skorzystania z ulgi w przypadku wątpliwości powziętych w trakcie kontroli
 4. Klienci spóźnieni będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została
  ona przewidziana podczas wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na Wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub jest w posiadaniu innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Widzów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają rezerwacje i zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomościi potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Organizatora, w kasie Teatru/Kina Praha oraz na stronie mteatr.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin rezerwacji i sprzedaży stacjonarnej biletów i produktów w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury" dostępny w kasie Organizatora oraz na stronach Witryny.
 3. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach,
  b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę, przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.
 5. Organizator zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Organizatora nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Organizator nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika,
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
 6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 października 2020 r. (aktualizacja Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2023 r.).

 

 

Obsługą sprzedaży internetowej zajmuje się:

Dział Marketingu i Komunikacji, Kasa Teatru/Kina Praha:
+48 795 127 921, +48 22 /243 54 84  / + 48 22 343 03 10
e -mail: rezerwacja@mteatr.pl, kasa@mteatr.pl, butik@mteatr.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 28/05, posiadający numer NIP 5252333270, REGON: 140151727.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

Towaru:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(opis)

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………….……………………………………………..……………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. ……………………………………………..……………, adres e-mail:…………………………………………………………………….……………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………..
podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………
data

 

Mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej przez Internet za pomocą strony internetowej www.mteatr.pl w terminie 14 dni od daty jego otrzymania z wyłączeniem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach.

Aby dokonać odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot Towaru wraz z dowodem zakupu w kasie Organizatora lub odesłanie na adres: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, oraz złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.