Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ORAZ PRODUKTÓW

MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

DOKONYWANYCH POPRZEZ STRONĘ  INTERNETOWĄ WWW.MTEATR.PL


DEFINICJE 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów oraz towarów poprzez stronę internetową www.mteatr.pl

Organizator - Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42,  wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem  28/05, posiadający numer NIP 5252333270, zwany w Regulaminie Organizatorem lub zamiennie „Teatrem / Kinem  Praha”. 

Witryna - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.mteatr.pl i jej podstrony, której administratorem  jest „Organizator”. 

Wydarzenie - spektakle teatralne, seanse i pokazy filmowe, koncerty oraz inne formy artystyczne i kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Organizatora w salach teatralnych i kinowych usytuowanych w Warszawie, w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 26, na które prowadzona jest sprzedaż biletów. 

Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu lub zakupu Produktu. 

Bilet - oznacza dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniu (spektaklu teatralnym, seansie lub pokazie filmowym) na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny. 

Bilet domowy - oznacza zakupiony Bilet, dostarczony w postaci załączonego do wiadomości e-mail pliku (format PDF)  wysłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 

Produkt - oznacza towar dostępny w ofercie Teatru, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny. Strona płatności – Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 | 61-808 Poznań. Kurier – firma/firmy kurierskie, świadcząca/e usługi na rzecz Organizatora. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletu oraz zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny. 
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem  Biletu lub zakupem Produktu za pośrednictwem Witryny. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletu lub zakupu Produktu  w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

  

 1. Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Bilety lub Produkty,  niezbędne jest: 
 2. a) e-mail – aktywne konto poczty elektronicznej, 
 3. b) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,  Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

BILET - ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za  pośrednictwem Strony płatności - zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych  w Regulaminie. 
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet on-line", będącej podstroną Witryny  (www.butik.mteatr.pl). Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny  następujących czynności: 
 3. a) wybór biletów, 
 4. b) wybór grupy wydarzenia (kino lub teatr), 
 5. c) wybór wydarzenia (pozycje w repertuarze), 
 6. d) wybór terminu wydarzenia, 
 7. e) wybór miejsc wraz z określoną liczbą biletów,  
 8. f) wybór rodzaju biletów (normalny lub ulgowy), 
 9. g) podanie danych osobowych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail (uwaga: sprawdzić czy podany  adres e - mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej  dokonanie transakcji będzie niemożliwe), dane adresowe, numer telefonu komórkowego, 
 10. h) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych  z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny, i) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę". 
 11. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia miejsc na  sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność  ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia. 
 12. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na wydarzenia z bieżącego repertuaru, których sprzedaż Organizator umożliwi za pośrednictwem Witryny. 
 13. Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia  sprzedaży Biletów na dany spektakl lub seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od  okresu sprzedaży biletów w kasach Organizatora. Jeżeli Organizator nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia  będzie możliwe nie później niż na 120 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu lub seansu filmowego, 

którego dotyczyć ma zamawiany Bilet. 

 1. Użytkownik ma prawo do jednorazowego zamówienia nie więcej niż 10 Biletów. 
 2. W przypadku zamówienia Biletów on-line obowiązują ceny biletów normalnych i ulgowych. Przy sprzedaży  on-line nie uwzględnia się ulg i rabatów. 
 3. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości  e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia  zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Organizatora. Potwierdzenie  przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

  

 1. a) dane spektaklu, seansu filmowego na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety (tytuł, data, sala, miejsce), b) dane zamówionego Biletu lub Biletów (cena), 
 2. c) numer zamówienia, 
 3. d) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie automatycznie anulowane, e) link do płatności on-line (Strona płatności). 

PRODUKT - ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Zakup Produktów następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny, zamówienia na Produkt oraz dokonanie za  pośrednictwem Strony płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie Strony płatności. 
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet on-line” będącej podstroną Witryny www.butik.mteatr.pl. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny  następujących czynności: 
 3. a) wybór: kup produkty, 
 4. b) wybór produktów do koszyka, 
 5. c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu  komórkowego), 
 6. d) określenie sposobu dostawy (odbiór w Kasie, przesyłka kurierska), 
 7. e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych  z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny, f) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”. 
 8. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia  pierwszego Produktu. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego  rozpoczęcia procedury składania zamówienia. 
 9. Użytkownik ma prawo zamówić Produkty z oferty Organizatora, których sprzedaż Organizator umożliwi za  pośrednictwem Witryny. 
 10. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży  Produktów za pośrednictwem Witryny. 
 11. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości  e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia  zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie od otrzymania zamówienia przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia  zamówienia będzie zawierać: 
 12. a) numer zamówienia, 
 13. b) dane zamówionego Produktu (nazwa i cena), 
 14. c) informację o cenie dostawy Produktów w przypadku dostawy Kurierem, 
 15. d) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie automatycznie anulowane, e) link do płatności on-line (Strona płatności). 
 16. Zamówienia niestandardowe i na przesyłki zagraniczne można składać wyłącznie drogą mailową na adres:  butik@mteatr.pl.

  

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE 

 1. Płatność za Bilet lub Produkt zamówiony za pośrednictwem Witryny, możliwa będzie wyłącznie za pomocą  Strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety lub Produkty wyłącznie za pomocą form płatności  udostępnionych na Stronie płatności zgodnie z regulaminem Strony płatności. 
 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać  cenę wszystkich zamówionych Biletów lub Produktów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie  przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety lub Produkty. 
 3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż  w terminie 60 minut od momentu złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie  płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany  wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu  płatności jest data otrzymania przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności. 
 4. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie płatności  jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony  płatności. 
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto,  zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 6. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na  konto Organizatora. Każdorazowe takie rozwiązanie musi być konsultowane z Działem Marketingu i Organizacji  Widowni. W innym przypadku środki będą zwracane na konto Użytkownika. 

BILETY - DOSTAWA I REALIAZACJA 

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „bilet domowy" po dokonaniu płatności  Użytkownik otrzyma Bilet w formie wiadomości e-mail - około 5 minut od dokonania płatności, nie później  jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana  wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF. 
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest: a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, 
 3. b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier. 
 4. Wydrukowany Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu  zakończenia wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik na podstawie Biletu nie ma prawa do udziału w innym  wydarzeniu niż w tym, którego dotyczy Bilet. 
 5. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie okazać Biletu w sposób wskazany w ust. 3  niniejszego paragrafu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Organizatora, na poniższych zasadach: a) bilet można odebrać wyłącznie w kasie Organizatora, 
 6. b) odbiór Biletu w kasie Organizatora możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem  wydarzenia, którego Bilet dotyczy, 
 7. c) użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Teatru/Kina Praha zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Organizatora.

  

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „odbiór w kasie” po dokonaniu płatności można  zgłosić się do kasy Organizatora. Opłacony bilet można odbierać w kasie Organizatora do dnia spektaklu,  którego dotyczy bilet. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór biletów najpóźniej na pół godziny przed  rozpoczęciem wydarzenia. 
 2. Celem odbioru Biletu w kasie Organizatora, Użytkownik powinien podać następujące dane: a) numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, 
 3. b) adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu. 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. 8. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Organizatora z przyczyn od niego  niezależnych, w szczególności: 
 4. a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym  wpłynięcie płatności Użytkownika, 
 5. b) w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Organizatora. 9. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od Organizatora zamiany  Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu. 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia  się kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która  zrealizowała Bilet jako pierwsza. 
 6. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę w trakcie trwania wydarzenia, powinien okazać pracownikowi  Organizatora Bilet pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części wydarzenia. 

PRODUKTY – DOSTAWA I REALIZACJA 

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „odbiór w kasie" po dokonaniu płatności można  zgłosić się do Kasy w celu odebrania opłaconych Produktów. 
 2. Celem odbioru Produktów w Kasie, Użytkownik powinien podać następujące dane: 
 3. a) imię i nazwisko,  
 4. b) e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu, 
 5. c) numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
 6. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „przesyłka kurierska" realizacja zamówienia na  produkt nastąpi maksymalnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na  koncie Organizatora. Produkty zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany w zamówieniu. Koszt  przesyłki wynosi 25,00 zł brutto. Przesyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski. W przypadku przesyłek  zagranicznych, należy kontaktować pod adresem e – mail: butik@mteatr.pl.  
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. 

BILET - ZASADY ZWROTU 

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw  konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287)).

  

 1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany lub odebrany w kasie Organizatora nie podlega wymianie lub zwrotowi.  Prawo do zwrotu nie przysługuje także w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia. 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, którego dotyczy Bilet. 4. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników  w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na numer wskazany  w zamówieniu. 
 2. W przypadku odwołania wydarzenia, Użytkownik pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić  zwrot Biletu nie później niż w terminie 30 dni od daty odwołanego wydarzenia, w kasie Organizatora lub za  pomocą poczty elektronicznej w trybie określonym w ust. 6 poniżej. 
 3. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik wysyła wiadomości e-mail na adres wskazany w § 11 pkt. 1 Regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy: a) wpisać, jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”, 
 4. b) zamieścić, jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu, który dostępny  będzie w wiadomości o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu w formacie PDF o nazwie  „Formularz zwrotu biletów”. 
 5. c) zamieścić, jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF. 7. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Organizatora, Użytkownik jest zobowiązany okazać Bilet  i paragon lub potwierdzenie dokonania płatności za Bilet podlegający zwrotowi. Bezzwłocznie po  zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Organizatora, Organizator dokona zwrotu zapłaconej ceny  w takiej formie w jakiej była dokonana zapłata. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu, Użytkownik  otrzyma w kasie Organizatora informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu. 
 6. W przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej, Organizator w terminie 7 dni od otrzymania  zgłoszenia: 
 7. a) zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo b) poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu. 

PRODUKT – ZASADY ZWROTU 

 1. Każdy Użytkownik może zrezygnować z zamówienia na Produkty, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały  jeszcze przygotowane do wysyłki: kontaktując się z Działem Marketingu i Organizacji Widowni na adres  mailowy: butik@mteatr.pl
 2. Użytkownik będący - konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta dokonujący  zakupów w Witrynie może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Witrynie bez podawania  przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie  14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). Odstąpienie od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, w którym przedmiotem zakupu  są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu (stosownie do art. 38 pkt. 9 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta  ( Dz.U. 2020 poz.287 ze zm.) 
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i przesłanie na adres  Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej i przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: butik@mteatr.pl, w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (decyduje data nadania odstąpienia). Konsument 

  

może skorzystać ze wzoru oświadczenia wysłanego wraz z Produktem ewentualnie wydrukować wzór  stanowiący załącznik nr 2 do Umowy lub znajdujący się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ.  4. W takim przypadku, Użytkownik będący konsumentem zobowiązany jest do zwrotu do Organizatora Produktów w stanie niezmienionym. W tym przypadku Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru Produktu, jego cech lub sprawdzenia funkcjonowania. 

 1. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.  
 2. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Organizatorowi niezwłocznie, jednak nie  później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 3. Konsument, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, dokonuje zwrotu Produktu w następujący  sposób: 
 4. a) w Kasie Organizatora – albo 
 5. b) po odebraniu Produktu dostarczonego przez Kuriera - Produkty, co do których Użytkownik odstąpił od  umowy, należy odesłać do Organizatora. 
 6. Organizator nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty  związane z takimi przesyłkami. 
 7. Organizator dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  w przypadku: 
 8. a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją, 
 9. b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem  Kuriera, 
 10. c) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w kasie Organizatora i było uprzednio opłacone z góry. 
 11. Organizator dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Użytkownika, z którego wpłynęły środki na  rachunek bankowy Organizatora. 

REKLAMACJA – PROCEDURA 

 • 10 
 1. Teatr jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub  prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Teatr odpowiada z tytułu  rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi.  
 2. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom. 3. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Teatru:  kasa@mteatr.pl lub pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „reklamacja”. 
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien zwrócić reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu  oraz opisem zawierającym imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie  przyczyny reklamacji. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji, którego wzór znajduje się pod  linkiem POBIERZ FORMULARZ lub w kasie Organizatora. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę  złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia do Organizatora reklamowanego Produktu wraz z opisem.  6. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem. 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Organizator niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika 

  

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku  braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Organizator zwróci  należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed  właściwym sądem powszechnym. 
 2. Użytkownik nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (nie  będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy  czym odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką  Użytkownik zapłacił za nabycie danego Produktu. 

NEWSLETTER – INFORAMCJA HANDLOWA 

 • 11 

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez internet lub w terminie późniejszym na stronie  www.mteatr.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres  poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Teatru/Kina Praha. Dane w postaci adresu poczty  elektronicznej będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana  Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 28/05, posiadający numer NIP 5252333270, w celu  wysyłania Newslettera. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może  w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego  na końcu każdego wysłanego przez Teatr/Kino Praha Newslettera. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania  danych osobowych dotyczących Newslettera znajduje się na stronie BIP Mazowieckiego Teatr Muzycznego im. Jana  Kiepury. 

OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH 

 • 12 
 1. Administratorem danych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02 – 954),  przy ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa  Mazowieckiego pod numerem 28/05, posiadający numer NIP 5252333270, REGON: 140151727. 
 2. Dane kontaktowe - kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa  się za pośrednictwem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej. 3. Wskazane poniżej „RODO” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie  związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.  
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 4. a) ewentualnego poinformowania o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu, a w przypadku grup zorganizowanych kontaktu w przypadku spóźnienia grupy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony  interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do poinformowania osoby, która kupiła 

  

bilet o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu (oraz z uwagi na dobrowolność wskazania tych danych zgoda,  którą wyrażacie Państwo podając je Administratorowi) tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, 

 1. b) ewentualnej rezerwacji biletów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do  wykonania umowy (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) tj.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 2. c) ewentualnego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze,  w szczególności w zakresie rachunkowości (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT) – podstawą  prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 3. d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą  prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora mteatr.pl, polegający  na umożliwieniu administratorowi ustalenie lub dochodzenie lub obronę przed roszczeniami tj. art. 6 ust.  1 lit. f RODO.  
 4. W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2,  informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust.  2 lit. i RODO. 
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom, chyba, że co innego wynika z przepisu  prawa (np. rozliczenie wystawionej faktury) lub konieczności posłużenia się podwykonawcami na podstawie  odrębnej umowy takimi jak podmioty dostarczające usługi i oprogramowanie komputerowe (w szczególności  system kasowy), podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania  przesyłek); podmiotom świadczącym usługi hostingu i poczty elektronicznej (w tym jej wysyłki); podmiotom  świadczącym usługi płatnicze (o ile dochodzi do płatności); podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne.  Przetwarzanie danych przez te podmioty jest ograniczone obowiązującym przepisem prawa lub celem,  w którym powierzono dane Administratorowi. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży. Okres przetwarzania  danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych  osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane  przez okres wynikający z tych przepisów. Przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu lub e-mail będzie  następować nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.  
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych  osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia)  danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego  administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego  z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa.  Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu  lub sposobu ich przetwarzania. 
 8. Podanie danych osobowych przy zakupie biletu w kasie jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych  w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail spowoduje brak możliwości ewentualnego poinformowania  Państwa o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu. Zgodę na ich wykorzystanie można odwołać w każdym czasie.  
 9. W przypadku rezerwacji podanie danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Brak podania danych  w postaci imienia i nazwiska przy rezerwacji uniemożliwia dokonanie rezerwacji. 

  

 1. Podanie danych osobowych w przypadku żądania otrzymania faktury VAT jest obowiązkowe, a obowiązek ten  wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości  wystawienia faktury VAT.  
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 3. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania). 14. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym,  Administrator realizuje uprawnienia do:  
 4. a) usunięcia danych osobowych, 
 5. b) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie  uzasadniony interes Administratora, 
 6. c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 7. d) otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe. 15. Administrator nie będzie przekazywać danych poza Europejski obszar Gospodarczy lub do organizacji  międzynarodowej. 
 8. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 • 13 
 1. Pliki cookies zwane także ciasteczkami to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia  wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon  komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni  dostęp. 
 2. Strona internetowa www.mteatr.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach  statystycznych. 
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej  www.mteatr.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków  uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności  możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. 
 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować  oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.mteatr.pl i jej podstron.  Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego  oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą. 
 5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.mteatr.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne z 16.07.2004r.  (Dz.U 2019 poz.2460) wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach  wyżej określonych.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • 14 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet, za pośrednictwem której  Użytkownicy składają rezerwacje i zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane  spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które Organizator ponosi  odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości  i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci internet z przyczyn przez niego niezawinionych,  indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub  przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci  internet. 
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Organizatora, w kasie Teatru/Kina Praha oraz  na stronie www.mteatr.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin  „Regulamin rezerwacji i sprzedaży stacjonarnej biletów i produktów w Mazowieckim Teatrze Muzycznym  im. Jana Kiepury" dostępny w kasie Organizatora oraz na stronach Witryny. 
 3. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia  zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku  zmiany Regulaminu, Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie  z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia  o zmianach w Regulaminie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 5. a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez  konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach, 
 6. b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub  niektórych Biletów przez Witrynę, przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez  Użytkowników. 
 7. Organizator zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.  Organizatora nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad,  czy przerw. Organizator nie odpowiada za: 
 8. a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź  też jej czasowej niedostępności, 
 9. b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie  danych Użytkownika, 
 10. c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny. 
 11. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa  odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora. 

Obsługą sprzedaży internetowej zajmuje się: 

Dział Marketingu i Organizacji Widowni, Kasa Teatru/Kina Praha:  

+48 795 127 921, +48 22 /243 54 84 / + 48 22 343 03 10 

e -mail: rezerwacja@mteatr.pl, kasa@mteatr.pl, butik@mteatr.pl

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, wpisany  do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 28/05,  posiadający numer NIP 5252333270, REGON: 140151727. 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży: 

Towaru: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (opis) 

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… Data odbioru Towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………….……………………………………………..………………………. Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… tel. ……………………………………………..……………, adres e-mail:…………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

…………………………………… 

data 

Mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej przez Internet za pomocą strony internetowej  www.mteatr.pl w terminie 14 dni od daty jego otrzymania z wyłączeniem rozpakowanych z fabrycznego opakowania  nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach. 

Aby dokonać odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot Towaru wraz z dowodem zakupu w kasie Organizatora lub  odesłanie na adres: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej  42, oraz złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.